Dopravní federace Naši politici Oživení Frank Bold

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ProblémyŘešení
 • Nedostatečně zpracovaná a nepřehledná zadávací dokumentace zakázek na velké dálniční stavby. 
 • Rozpory v zadávací a kvalifikační dokumentaci.
 • Uchazeči podávají stovky dotazů, prodlužují se termíny celé stavby.
             (Příklady: D1-137 - 353 dotazů; D1-21 - 468 dotazů)
 • Státní investor – zadavatel (ŘSD) musí být odborně kompetentní s dostatečně kvalifikovanými lidmi, aby byl schopen zpracovat kvalitní, bezchybnou zadávací dokumentaci stavby
 • ŘSD si musí vytvořit moderní standardy a metodiku pro zadávací podmínky a kritéria výběru uchazečů a následně je důsledně dodržovat. 
 • Krokem vpřed je Směrnice ŘSD o aplikaci zákona o veřejných zakázkách z 9/2014, kterou navrhujeme dopracovat – upřesnit a následně důsledně dodržovat v praxi.
 • Projektová dokumentace pro zadávací dokumentaci (PDPS) je zpracována v malé podrobnosti                 (Příkaz GŘ 10/2014 nezajišťuje zpracování v dostatečné podrobnosti, je návratem ke Směrnici SDS PK MD z roku 2007, resp. dodatku z 2010.) 
 • Projektant není odpovědný za vady projektu.
 • Špatná předpokládaná cena stavbyZadavatel nemá jasnou představu, kolik má stavba stát. Nemá zpracované vlastní odborné podklady pro stanovení ceny včetně podrobné projektové dokumentace. Následně je značně nepřesná i cena stavby v rozpočtu SFDI.
              (Příklad: D1-137 rozdíl předpokládané a výsledné ceny stavby)

 

 

 • Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS) musí být zpracována v podrobnosti realizační dokumentace stavby (RDS). 
 • Projektant zároveň musí být za projekční práce zodpovědný. Podklady (průzkumy apod.) pro zpracování projektu si musí zajistit sám. Případné reklamace vad projektu a úhradu víceprací je pak potřeba platit z povinného pojištění projektanta. Projektant musí setrvat na straně zadavatele a pro zhotovitele nevykonávat žádné práce.  
 • Tyto podmínky zajišťovala Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací v podobě Příkazu Generálního ředitele z roku 2013. Tuto směrnici je potřeba znovu přijmout.  V současnosti platná Směrnice GŘ ŘSD č. 10/2014 vrátila stav zpět před rok 2013 a nově pouze upřesnila počet a formát výkresů PDPS.
 • Ve smyslu zpracování podrobnější PDPS, definice náležitostí RDS či odpovědnosti projektanta je potřeba změnit i Směrnici MD - SDS PK z roku 2009 
 • Pro správné nastavení ceny stavby musí mít zadavatel vlastní databázi nákladů a na jejím základě zpracované cenové standardy. Pro každou zakázku, resp. její předpokládanou cenu, pak musí zadavatel mít k dispozici kontrolní rozpočet zpracovaný na základě těchto standardů. 
 • Uchazeči o zakázku musí v rámci nabídky předložit úplný položkový rozpočet.
 • Diskriminační a zbytečně omezující technické kvalifikační předpoklady, kterým vyhoví jen velmi úzký okruh firem. 
 • Nevhodně stanovená hodnotící kritéria pro posouzení nabídek (např. délka záruky u stavebních zakázek, cena jako jediné kritérium hodnocení  je problém u zakázek na služby).

 

 • ŘSD si musí vytvořit moderní standardy a metodiku pro zadávací podmínky a kritéria výběru uchazečů  a následně je důsledně dodržovat. 
 • Krokem vpřed je Směrnice ŘSD o aplikaci zákona o veřejných zakázkách z 9/2014, kterou navrhujeme dopracovat – upřesnit a následně důsledně dodržovat v praxi.
 • Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek nepodává důkaz o transparentnosti výběru vítěze, chybí odůvodnění, je nepřezkoumatelná a zpracována v rozporu se zákonem.       
              (Příklad D1-21; D3.)
 • Důsledně dodržovat zákonná pravidla a principy zpracování Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek. Při zjištění porušení zákona musí následovat sankce.

 

Hlavní strana Výzvy
Předchozí téma Výzvy Následující téma Výzvy
Téma "Veřejné zakázky" podrobněji v Desateru pro dopravní stavby

Podpořeno

Projekt "Monitorování a prosazování dobré správy v investičních aktivitách Ministerstva dopravy" je podpořen z programu Fond pro NNO. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.