Dopravní federace Naši politici Oživení Frank Bold

DÉLKA ZÁRUKY, ZÁDRŽNÉ

ProblémyŘešení
 • Životnost dopravních staveb je plánována na desítky let (v případě cementobetonových krytů 30 let, v případě mostů až 100 let), nicméně v zadávacím řízení je běžně požadována krátká doba záruky na min. 5 a max. 10 let.
 • Příliš krátkou dobu záruky uvádějí obecné předpisy Ministerstva dopravy:
  • Všeobecné obchodní podmínky platné do 1/2016 uváděly standardní záruční dobu: 60 měsíců pro mosty, 36 měsíců pro komunikace a ostatní objekty
  • Nové ZOP platné od 2/2016 délku záruční doby neupravují.

  • Technické kvalitativní podmínky staveb (TKP) – délka záruky nejčastěji 5 let (včetně betonových krytů a mostů). Tyto záruky jsou pak přeneseny do zadávací dokumentace, případně jsou přímo předmětem soutěže.
 • Dostatečně dlouhá záruční doba pro stavby musí být zakotvena v Technických kvalitativních podmínkách staveb (TKP) – především v TKP 1, 6, 7, 19 a 21 (http://www.pjpk.cz/TKP_01.htm). 
 • Je potřeba přesně stanovit na jakou část stavby se záruka vztahuje a co je jejím předmětem. Pro konkrétní stavbu ji pak pevně stanoví podmínky ZD. Nelze ji soutěžit, nesmí být předmětem hodnotících kritérií. 
 • Smluvní standardy a podmínky včetně délky záruční doby je nutno aktualizovat přiměřeně k životnosti jednotlivých staveb. Kategorizaci staveb a jejich životnost je potřeba uvést i v jednotlivých TKP.
 • Není využíváno zádržné z každé faktury provázané se zárukou na odstranění zjevných vad a nedodělků do doby konečného převzetí stavby i  se zárukou na skryté vady po celou dobu záruční doby.     Oproti smluvním vzorům FIDIC byl tento institut ve Zvláštních smluvních podmínkách vypuštěn.
 • Institut zádržného podle vzoru Červené knihy FIDIC (čl. 14.9),  jako významný způsob zajištění odpovědnosti zhotovitele za vady stavby, je potřeba zachovat. Zádržné bude provázáno jak se zárukou na odstranění zjevných vad a nedodělků do doby konečného převzetí stavby, tak se zárukou na skryté vady po celou dobu záruční doby.

 

Hlavní strana Výzvy
Předchozí téma Výzvy Následující téma Výzvy
Téma "Smlouvy" podrobněji v Desateru pro dopravní stavby

Podpořeno

Projekt "Monitorování a prosazování dobré správy v investičních aktivitách Ministerstva dopravy" je podpořen z programu Fond pro NNO. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.