Dopravní federace Naši politici Oživení Frank Bold

Případová studie veřejné zakázky na modernizaci dálnice D1 v úseku 21 (Lhotka - Velká Bíteš)

Analýza přípravy a realizace rekonstrukce, resp. modernizace dálnice D1 – úseku č. 21 mezi Lhotkou a Velkou Bíteší je po analýze zakázky na stavbu dálnice D1 – 0137 v úseku Přerov – Lipník nad Bečvou další ze studií. K výběru této stavby pro detailní zkoumání nás vedl zásadní význam této investice, na niž se čekalo řadu let. Vedle toho jsme také chtěli přispět do diskuse týkající se způsobu a provádění rekonstrukce D1, kolem kterých se objevila a objevuje řada otázek a názorů.

Hlavním předmětem našeho zájmu byl proces přípravy projektu, jehož potřeba musí být řádně odůvodněná a opodstatněná, a to včetně výběru metody realizace. Zaměřili jsme se také na průběh veřejné zakázky na zhotovitele stavby a technického dozoru investora i na působení dalších aktérů stavby. V neposlední řadě nás zajímal i průběh samotné stavby.

Hlavní zjištění

  1. ŘSD si nezajistilo kvalitní podklady a dostatečně ekonomicky nehodnotilo a neporovnalo možné varianty rekonstrukce dálnice D1 před rozhodnutím, které metodě dát přednost. Zvolená metoda tak nebyla dostatečně odůvodněna. Vybrána byla nejdražší a technicky i časově nejnáročnější metoda. (Více v kap. 1.1)
  2. Nebyl vypracován oponentní posudek k investičnímu záměru, který by kriticky zhodnotil navržený způsob modernizace D1. ŘSD získalo od Ministerstva dopravy ČR výjimku z vnitřní směrnice, která tuto povinnost ukládá.  (Více v kap. 1.1)
  3. Projektant stavby – společnost Pragoprojekt nezajistila podrobný geotechnický průzkum, který by odpovídal závazným normám (TP 76). Geotechnický průzkum tak neodhalil nekvalitní podloží v místech rozšíření dálnice, s jehož následky by se jinak musela vypořádat projektová dokumentace. Toto pochybení později způsobilo rozpory mezi zhotovitelem a zadavatelem, které vedly k prodloužení výstavby o téměř 7 měsíců. (Více v kap. 1.4)
  4. Zadavatel použil ve veřejné zakázce na zhotovitele stavby takové technické kvalifikační předpoklady, které jsou podle ÚOHS v rozporu se zákonem. Jde o požadavek na vlastnictví či smluvní zajištění obaloven a betonáren viz bod. 3.7.3 kvalifikační dokumentace. Stejně tak požadavek na stáří strojů se zdá být absurdní. (Více v kap. 2.3)
  5. Zadávací dokumentace zakázky na zhotovitele vykazovala značné nesrovnalosti. Uchazeči podali 468 (!) dotazů, na jejichž základě se zadávací dokumentace zásadně měnila. V důsledku toho byla 3x posunuta lhůta pro podání nabídek a termín se tak posunul o více než 5 měsíců. Lhůta pro podání nabídek tedy trvala celkem 9 měsíců. Celkově pak trvalo zadávací řízení od 30. března 2012 do 10. dubna 2013, tedy více než rok. Nepřipraveností a nepřehledností zadávací dokumentace se zadavatel mohl připravit i o další potenciální nabídky. (Více v kap. 3.1 a 3.2)
  6. Přestože v rámci zadávacího řízení směřovalo mnoho otázek uchazečů k chybám v projektové dokumentaci, ve které mimo jiné chyběl i dostatečný geotechnický průzkum (viz výše), nebyla vůči autorovi dokumentace – společnosti Pragoprojekt uplatněna žádná reklamace. Přitom k reklamaci z důvodu chybějícího průzkumu bylo ŘSD vyzváno i kontrolou SFDI. (Více v kap. 1.4 a 3.3).
  7. Zadavatel vyřadil podle Písemné zprávy celkem tři společnosti, tedy o jednu více než uváděla Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek. Zadavatel porušil zákon tím, že Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek je věcně nepřezkoumatelná, neúplná a chybná. Lze se domnívat, že hodnocení nabídek nebylo zcela transparentní. (Více v kap. 3.3) 
  8. Termín zahájení realizace stavby byl posunut ze srpna 2012 na duben 2013, tzn. o 9 měsíců. (Více v kap. 4.1)
  9. Termín uvedení do provozu byl prodloužen z listopadu 2013 na září 2015, tzn. téměř o 2 roky. (Více v kap. 4.1)
  10. Zadavatel rok nezveřejnil dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem modernizace, čímž se dopustil správního deliktu dle § 120 odst. 1 písm. b) ZVZ. (Více v kap. 4.3)

Studie ke stažení (pdf, 1 MB)

Související odkazy

 

Další případové studie dopravních staveb
Stavba dálnice D1 - 137
Stavba dálnice D3 - 307, 308A, 308B

Podpořeno

Projekt "Monitorování a prosazování dobré správy v investičních aktivitách Ministerstva dopravy" je podpořen z programu Fond pro NNO. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Realizace projektu