Dopravní federace Naši politici Oživení Frank Bold

Slovník zkratek

ČD, a.s. České dráhy, a.s.,
přehled dceřiných společností zde
Dopravní politika

Dopravní politika ČR pro období 2014 – 2020 s výhledem do roku 2050
základní resortní politika v resortu Ministerstva dopravy

DPOV, a.s. Dílny pro opravy vozidel, a.s.
EU Evropská unie
LCR London & Continental Railways, Ltd.
MD Ministerstvo dopravy
NKÚ Nejvyšší kontrolní úřad
OECD Organization for Economic Cooperation and Development
Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj
Řídící výbor ČD Řídící výbor ČD, a.s.
sedmičlenný orgán vykonávající působnost valné hromady ČD, a.s., složený ze zástupců 5 ministerstev
ŘLP, s.p. Řízení letového provozu, s.p.
SPO státu podřízené organizace
v resortu dopravy např. SFDI, SŽDC, ŘSD, ŘVC
SVP státem vlastněné podniky
a.s. či s.r.o. vůči nimž ministerstvo vykonává roli zakladatele, resp. akcionáře za stát
VVPN Vládní výbor pro personální nominace,
ustavený usnesením vlády č. 177 ze dne 17. 3. 2014. Skládá se ze tří členů, které jmenuje a odvolává vláda.

Zákony:

ZMS Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku státu
ZOD Zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy (Zákon o drahách)
ZOK Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
ZSP Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku

Podpořeno

Projekt "Monitorování a prosazování dobré správy v investičních aktivitách Ministerstva dopravy" je podpořen z programu Fond pro NNO. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Realizace projektu