Dopravní federace Naši politici Oživení Frank Bold

Nominace do orgánů státem vlastněných podniků

(Výzva ministrovi dopravy) 

ProblémyŘešení
  • Návrhy na osoby, které mají být členy dozorčí rady ČD, a.s., nebyly až do 9.12.2015 posuzovány Vládním výborem pro personální nominace. Dvě třetiny členů dozorčí rady ČD, a.s. volí Řídící výbor ČD. Zákon však upravuje jen samotnou volbu, nikoli jí předcházející nominační proces, na který se navíc nevztahují ani pravidla, jimiž se řídí Vládní výbor pro personální nominace.
  • Ministerstvo dopravy by mělo i nadále koordinovat svůj postup při obsazování pozic v dozorčí radě ČD, a.s. s Řídícím výborem ČD tak, aby tyto osoby byly před svým zvolením posouzeny Vládním výborem pro personální nominace. Tím předejde situacím, kdy jsou do dozorčí rady ČD, a.s. zvoleny osoby, které jsou ve střetu zájmů nebo které nesplňují zákonné požadavky na členství v orgánu obchodní společnosti. V nominačním procesu do dozorčí rady ČD, a.s. tak budou aplikovány závazné požadavky vládní personální politiky (dle usnesení vlády č. 177 ze dne 17. 3. 2014), které se standardně vztahují na strategické společnosti vlastněné státem.
  • Návrhy osob, které mají být členy dozorčích rad dceřiných společností ČD, a.s., namísto Vládního výboru pro personální nominace posuzuje Řídící výbor ČD. Jím prováděný nominační proces však (rovněž) není upraven žádnými pravidly.
  • Vláda by měla prostřednictvím Řídícího výboru ČD změnit stanovy dceřiných obchodních společností koncernu ČD tak, aby osoby navržené představenstvem ČD, a.s. do funkcí v orgánech těchto společností (tj. představenstvech a dozorčích radách) posuzoval Řídící výbor ČD na základě transparentních, předem stanovených pravidel a kritérií.
  • Obsazování pozic v samotném Řídícím výboru ČD nepodléhá posouzení Vládního výboru pro personální nominace. Právní úprava nominačního procesu do Řídícího výboru ČD neklade na jeho členy žádné kvalifikační požadavky. Důsledkem může být např. dosazení osob s nedostatečnou osobní integritou či nedostatečnou odbornou kvalifikací, ačkoli se jedná o nejdůležitější orgán celého koncernu ČD.
  • Ministerstvo dopravy by si mělo stanovit vlastní transparentní kvalifikační kritéria, která budou muset splňovat ti jeho zaměstnanci, které následně navrhne vládě k pověření výkonem funkce v Řídícím výboru ČD.
  • Kvalifikační kritéria pro své zaměstnance by měly mít i všechny další resorty zastoupené v Řídícím výboru ČD.
  • Nominační proces do ostatních statutárních orgánů státem vlastněných podniků v resortu Ministerstva dopravy není upraveno vůbec a nerespektuje doporučení OECD.
  • V případě obsazování pozic v ostatních orgánech státem vlastněných podniků spadajících pod Ministerstvo dopravy by mělo ministerstvo zřídit zvláštní poradní orgán – nominační komisi ministra dopravy, která by svým složením a postupy odpovídala rozkladové komisi ministerstva, upravené v § 152 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. Nominační komise by plnila obdobnou roli, jakou dnes plní VVPN, ovšem posuzovala by návrhy osob do jiných orgánů SVP, než dozorčích rad. Hodnocení navržených osob nominační komisí by mělo toliko doporučující povahu a rozhodnutí o výběru dané osoby by i nadále záviselo na MD.
  • Ministerstvo financí by pak zároveň mělo upravit návrh zákona o výběru osob do řídících a dozorčích (kontrolních) orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu tak, aby se vztahoval také na ostatní orgány SVP, dceřiné společnosti státem vlastněných podniků a na personální nominace podávané Řídícím výborem ČD.

 

 

Podpořeno

Projekt "Monitorování a prosazování dobré správy v investičních aktivitách Ministerstva dopravy" je podpořen z programu Fond pro NNO. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.