Dopravní federace Naši politici Oživení Frank Bold

VÝKUPY POZEMKŮ

ProblémyŘešení
 • Netransparentní, nespravedlivé vykupování pozemků od různých vlastníků za různé nejednotné ceny.
 • Nevykupují se tzv. zbytkové pozemky, o které vlastník nemá vzhledem ke ztrátě dalších pozemků zájem.
 • Je potřeba posuzovat smysluplnost výkupu v každém jednotlivém případě a vykupovat či vyměňovat zbytkové pozemky, které vlastník jako takové již nemůže využít. Takové pozemky má vlastnit investor (stát), který svou stavbou vznik „zbytkových pozemků“ způsobil. Pro vlastníka jsou obvykle nevyužitelné, přičemž se jich ovšem nemůže zbavit, nebo jen s obtížemi či se ztrátou. 
 • Řešením rozdrobenosti pozemků vzhledem k různým stavbám a aktivitám v území jsou komplexní pozemkové úpravy. Znamenají scelení a konsolidaci rozdrobených pozemků a následně nové rozdělení mezi vlastníky na základě principu směny.
 • Pomalý a komplikovaný proces výkupů pozemků.
 • Nekompetentnost a malá kapacita investora (ŘSD).
 • Státní úřady mezi sebou nespolupracují. To se týká především směn pozemků za jiné v majetku státu nebo např. daňové povinnosti
 • Pokud jde o směnu pozemků, problematická situace vypadá následovně: Vlastník je ochoten směnit svůj pozemek požadovaný pro stavbu komunikace, ŘSD pozemky ke směně nemá a Státní pozemkový úřad (SPÚ) odmítá své pozemky poskytnout. 
 • Pozemek, pro účely výkupu oceňovaný jako zemědělská půda, je z hlediska výběru daně z nemovitosti po vydání územního rozhodnutí označen za „ostatní plochu“ nebo dokonce stavební pozemek, za které je od vlastníka vyžadována vyšší daň. Pro výkup pozemku tedy stát stanoví nižší hodnotu, pro účel daně hodnotu vyšší.
 • (Příklad: D1 – modernizace. Problémy s výkupy jako jeden z důvodů pro nerozšíření na 3 pruhy.)
 • Výkupy je potřeba začít řešit včas - před územním řízením či v jeho průběhu. ŘSD může uzavírat smlouvy o smlouvě budoucí a začít tak jednat s vlastníky dříve než až po vydání ÚR.
 • Státní investor (ŘSD) musí s vlastníkem aktivně jednat, mít k tomu vlastní odborné kapacity a držet kontinuitu v jednání. ŘSD proto potřebuje metodiku pro stanovení ceny, kterou použije i pro rozpočet stavby; a dále metodiku pro jednání s vlastníkem pozemku o výkupu - zasmluvnění pozemku. Takové opatření by mohlo omezit i potenciální spekulativní nákupy a prodeje pozemků.
 • Pro každý projekt by mělo ŘSD mít projektový tým s projektovým manažerem, který bude koordinovat i výkupy pozemků. 
 • Jednotlivé státní úřady musí mezi sebou spolupracovat - především MD - ŘSD, MZe, Státní pozemkový úřad, MF - FÚ. Vykoupit všechny pozemky by měl jeden subjekt (ŘSD nebo SPÚ), který pak zorganizuje rozdělení mezi ostatní „veřejné subjekty“ podle toho, kdo jak má se kterým pozemkem či typem pozemku/komunikace nakládat.
 • Je potřeba více využívat směnu pozemků. Současná novela zákona 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dává ŘSD pravomoc nabývat pozemky pro takovouto směnu. ŘSD nyní potřebuje odpovídající výklad zákona a zahrnutí do vnitřních předpisů, aby mohla směna v praxi správně fungovat.
 • ŘSD musí jednat se Státním pozemkovým úřadem o státních pozemcích pro směnu, případně pozemky samo nakupovat (jak nově umožní novela zákona 416/2009 Sb.).

 

Hlavní strana Výzvy
Předchozí téma Výzvy                                                                                                 Následující téma Výzvy
Téma "Výkupy pozemků" podrobněji v Desateru pro dopravní stavby

Podpořeno

Projekt "Monitorování a prosazování dobré správy v investičních aktivitách Ministerstva dopravy" je podpořen z programu Fond pro NNO. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.