Dopravní federace Naši politici Oživení Frank Bold

7. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Problémy veřejných zakázek na dopravní stavby, nefungující trh dodavatelů

 Problémy

Řešení
 • Úzký okruh vzájemně propojených projekčních firem zpracovává většinu projektů pro soutěže na dopravní stavby pro ŘSD, dále podrobné projekty pro zhotovitele staveb a zároveň i Směrnice a interní předpisy pro MD a ŘSD. Lze říci, že trh je rozdělen na dvě oblasti: Čechy a Moravu.
 • Dodržovat zákon o veřejných zakázkách, zásady transparentnosti veřejných zakázek.
 • Většinu zakázek na velké dopravní stavby realizuje úzký okruh velkých stavebních firem.
 • Dodržovat zákon o veřejných zakázkách, zásady transparentnosti veřejných zakázek.
 • Soutěžit je potřeba zhotovení menších úseků, logických celků celého projektu (most, tunel, pozemní trasa dálnice).
 • Je používán nevhodný typ zadávacích řízení, který omezuje konkurenční prostředí. Problematické je především používání rámcových smluv a jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU), což nahrává netransparentnímu výběru dodavatele.
(Příklady: D1 -137 - Aktualizace projektové dokumentace otevřeným řízením; D3 – JŘBU na změny během výstavby mostu přes rybník Koberný; ŘSD uzavřená rámcová smlouva na geotechnický průzkum z roku 2013 - přehled zakázek v tabulce v Příloze 1.)
 • Dodržovat zákon o veřejných zakázkách, zásady transparentnosti veřejných zakázek.
 • Používaným typem řízení bude téměř výhradně otevřené řízení.
 • Jednací řízení bez uveřejnění (JŘBU) používat jen ve výjimečných a odůvodněných případech.
 • Omezit na minimum zadávání a použití rámcových smluv.
 • Problematické jsou dlouhodobé smlouvy na poradenské služby s advokátními kancelářemi bez možnosti kontroly nákladů.
 

Problémy zadávací dokumentace a procesu zadávání VZ

 Problémy

Řešení
 • Nedostatečně zpracovaná a nepřehledná zadávací dokumentace zakázek na velké dálniční stavby.
 • Rozpory v zadávací a kvalifikační dokumentaci.
 • Uchazeči podávají stovky dotazů, prodlužují se termíny celé stavby.
(Příklady: D1-137 - 353 dotazů; D1-21 - 468 dotazů)
 • Státní investor – zadavatel (ŘSD) musí být odborně kompetentní s dostatečně kvalifikovanými lidmi tak, aby byl schopen zpracovat kvalitní, bezchybnou zadávací dokumentaci stavby včetně podložené předpokládané ceny. (viz také bod 3)
 • ŘSD si musí vytvořit moderní standardy a metodiku pro zadávací podmínky a kritéria výběru uchazečů a následně je důsledně dodržovat. 
 • Krokem vpřed je Směrnice ŘSD o aplikaci zákona o veřejných zakázkách z 9/2014, kterou navrhujeme dopracovat – upřesnit a následně důsledně dodržovat v praxi.
 • Projektová dokumentace pro zadávací dokumentaci je zpracována v malé podrobnosti (Příkaz – Směrnice GŘ ŘSD 10/2014 – Členění a rozsah ZD… nezajišťuje zpracování v dostatečné podrobnosti, je návratem ke Směrnici SDS PK MD z roku 2007, resp. dodatku z 2010.)
 • Projektant není odpovědný za vady projektu.
 • Špatná předpokládaná cena stavby:
  • Zadavatel nemá jasnou představu, kolik má stavba stát. Nemá zpracované vlastní odborné podklady pro stanovení ceny včetně podrobné projektové dokumentace. Následně je značně nepřesná i cena stavby v rozpočtu SFDI.
  • (Příklad: D1-137 - rozdíl předpokládané a výsledné ceny stavby)
 • Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS) musí být zpracována v podrobnosti realizační dokumentace stavby - RDS. 
 • Projektant zároveň musí být za projekční práce zodpovědný, podklady (průzkumy apod.) pro zpracování projektu si musí zajistit sám. Případné reklamace vad projektu a úhradu víceprací je pak potřeba platit z povinného pojištění projektanta. Projektant musí setrvat na straně zadavatele a pro zhotovitele nevykonávat žádné práce. 
 • Tyto podmínky zajišťovala Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací v podobě Příkazu Generálního ředitele z roku 2013. Tuto směrnici je potřeba znovu přijmout. V současnosti platná Směrnice GŘ ŘSD č. 10/2014 vrátila stav zpět před rok 2013 a nově pouze upřesnila počet a formát výkresů PDPS. 
 • Ve smyslu zpracování podrobnější PDPS, definice náležitostí RDS či odpovědnosti projektanta je potřeba upravit i Směrnici MD pro přípravu dokumentace staveb pozemních komunikací - SDS PK z roku 2009. (http://www.pjpk.cz/SM%20pro%20PD-PK%20vc%20Dod%201.pdf).
 • Pro správné nastavení ceny stavby musí mít zadavatel vlastní databázi nákladů a na jejím základě zpracované cenové standardy. Pro každou zakázku, resp. její předpokládanou cenu, pak musí zadavatel mít k dispozici kontrolní rozpočet zpracovaný na základě těchto standardů . Zadavatel musí mít vlastní databázi nákladů. Na základě takové databáze budou zpracovány cenové standardy. Po každou zakázku, resp. její předpokládanou cenu, musí zadavatel mít k dispozici kontrolní rozpočet na základě cenových standardů. 
 • Uchazeči o zakázku pak musí v rámci nabídky předložit úplný položkový rozpočet.
 • Diskriminační a zbytečně omezující technické kvalifikační předpoklady, kterým vyhoví jen velmi úzký okruh firem („zakázky šité na míru“).
 • (Příklady: D3 – požadavky na zajištění betonárek a obaloven, stáří strojů, zakázka na svodidla; D1-21 – vlastnictví obaloven a betonáren; + soudní rozsudky, rozhodnutí ÚOHS.)
 • Nevhodně stanovená hodnotící kritéria pro posouzení nabídek:
 • Doba záruky jako předmět nabídky a tedy jejího hodnocení u stavebních zakázek je problém. (Příklad: D1-21).
 • Cena jako jediné kritérium hodnocení je problém u zakázek na služby – především projekční práce a TDI. (Příklad: D1-21, D3- Zakázka na Správce stavby+TDI
 •  ŘSD si musí vytvořit moderní standardy a metodiku pro zadávací podmínky a kritéria výběru uchazečů a následně je důsledně dodržovat
 • Krokem vpřed je Směrnice ŘSD o aplikaci zákona o veřejných zakázkách z 9/2014, kterou navrhujeme dopracovat – upřesnit a následně důsledně dodržovat v praxi. (viz níže)
 • Záruční doba má být fixně stanovena v zadávacích podmínkách soutěže resp. smluvních podmínkách. Předejde se tak nebezpečí příliš krátké záruky na stavbu, která má mít životnost několik desítek let. (Záruční době se podrobněji věnuje bod 9 tohoto Desatera.)
 • Při formulaci hodnotících kritérií je nutné vždy porovnat a zhodnotit náklady, rizika a cíle u konkrétního projektu (například rychlost při modernizaci D1 není tak podstatná pro jinou dálniční stavbu.
 • Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek nepodává důkaz o transparentnosti výběru vítěze, chybí odůvodnění, je nepřezkoumatelná a zpracována v rozporu se zákonem. (Příklad D1-21; D3.)
 • Důsledně dodržovat zákonná pravidla a principy zpracování Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek. Při zjištění porušení zákona musí následovat sankce.

 

Doporučení pro nový ZVZ (resp. ZZVZ – Zákon o zadávání veřejných zakázek):

 • Nezvyšovat - a tedy zachovat - možný podíl dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (= víceprací), které lze realizovat bez omezení a nového zadávacího řízení, na 30% původní ceny zakázky.

Doporučení pro úpravu a doplnění Směrnice ŘSD o aplikaci ZVZ:

 • Vytvořit metodiku pro nastavení podmínek a hodnotících kritérií dle deklarovaných cílů předmětu zakázky, tedy vytvořit kategorie poptávek (stavební práce, různé typy služeb)

 • Kvalifikační kritéria musí být stanovena tak, aby při zachování kvality mělo do soutěže přístup široké spektrum účastníků

 • Zadávací dokumentaci by měl schvalovat jiný odbor než ten, který kontroluje plnění zakázky - např. odbor kontroly.

 • Při vypisování veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) zadavatel musí oslovovat více než 3 uchazeče a stanovit alespoň minimální lhůty pro jednotlivé fáze zadávacího řízení VZMR.

 • Doporučujeme nepoužívat záruční dobu jako hodnotící kritérium. Je potřeba stanovit ji fixně pro každou položku zvlášť.

 

Hlavní strana Desatera
Předchozí téma Desatera
Následující téma Desatera
Téma "Veřejné zakázky" je také součástí Výzvy ministrovi dopravy

Podpořeno

Projekt "Monitorování a prosazování dobré správy v investičních aktivitách Ministerstva dopravy" je podpořen z programu Fond pro NNO. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.