Dopravní federace Naši politici Oživení Frank Bold

3. ODBORNOST, PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

 ProblémyŘešení
 • ŘSD vypisuje zakázky či přímo objednává od externích dodavatelů služby fakticky pro všechny části projektu - stavby a na celou řadu souvisejících činností, které by měly patřit do jeho vlastní kompetence. (Příklad: D1-137 – související zakázky na technickou a odbornou pomoc)
 • Případně vypisuje další zakázky na činnosti, které mají být součástí původní zakázky. (Příklad: D3 – související zakázky pro Správce stavby a TDI = Pragoprojekt).
 • ŘSD nemá odborný personál, který by byl schopen kontrolovat, zda dodaná plnění odpovídají požadované kvalitě.
 • Zjištěné vady při přípravě a realizaci projektů běžně nejsou reklamovány.
 • Je potřeba naplnit programové prohlášení vlády (kap. 3.8): „Vláda zabezpečí převod služeb poskytovaných externími dodavateli pod odborné útvary Ministerstva dopravy."
 • Je potřeba změnit organizační uspořádání na ŘSD a jasně vymezit odpovědnost za jednotlivé aktivity i za projekt jako celek (projektový manažer – správce stavby). S tím zároveň souvisí i nutnost změny systému odměňování a hodnocení manažerů stavby (kontrola jejich práce) tak, aby dokázal konkurovat odměnám v soukromém sektoru.
 • Zásadní je posílení odborného a kapacitního zázemí ŘSD především pro kontrolní, projekční a právní činnost. ŘSD by mělo přijmout nové zaměstnance, posílit personálně úsek kvality a kontroly ŘSD – ÚKKS, který by pod sebou měl také Správce staveb.
 • V oblasti dostatečného odměňování expertů je nezbytná úprava Služebního zákona.
 • MD by mělo iniciovat zřízení kontrolního orgánu ŘSD (dozorčí rady) s vymezenými kontrolními funkcemi a pravomocemi podobnými pravomocem dozorčích rad akciových společností.
 • MD by mělo po ŘSD vyžadovat pravidelný reporting a ve své struktuře vyčlenit samostatný útvar, který bude mít ŘSD na starosti.
 • ŘSD nemá ustavenu odpovídající projektovou organizační strukturu – neexistují projektové řídící výbory ani projektoví manažeři zodpovědní za realizaci projektu od začátku do konce, jako logického celku (viz bod 2). ŘSD nemá zaveden standard projektového řízení.
 • Pro realizaci projektů a práci projektového manažera je potřeba vytvořit metodiku a systém projektového řízení vycházející z mezinárodně uznávaných standardů (např. PRINCE2, Gateway Process, certifikáty PMI – Project Management Institute aj.). Projekt silnice / dálnice má být posuzován jako logický celek (viz bod 2).

 

Hlavní strana Desatera
Předchozí téma Desatera
Následující téma Desatera

Podpořeno

Projekt "Monitorování a prosazování dobré správy v investičních aktivitách Ministerstva dopravy" je podpořen z programu Fond pro NNO. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.