Dopravní federace Naši politici Oživení Frank Bold

2. PŘÍPRAVA STAVBY

 ProblémyŘešení
 •  V přípravném a povolovacím procesu nejsou projekty dálnic či silnic posuzovány jako celek, nýbrž jsou tzv. „salámovou metodou" rozděleny na menší úseky (stavby).
 • Často chybí posouzení více variant trasy stavby, trasa vychází z desítky let starých plánů a nezohledňuje aktuální podmínky, potřebu, kumulativní vlivy v území. Zákonná povinnost posuzovat varianty trasy je velmi omezená a v praxi není vymahatelná. MD ani ŘSD nejsou zpravidla ochotny varianty dopravních spojení a trasy projektů připravovat a nechat posoudit. Jsou protežovány již po léta připravené trasy bez ohledu na aktuální kontext.
 • K investičnímu záměru chybí podrobné studie pro jednotlivé varianty provedení; není zpracován povinný oponentní posudek dle Směrnice MD.
 • Příklad: D1-21 – metody modernizace, chybí oponentní posudek
 • Každý velký liniový dopravní projekt je potřeba při přípravě posuzovat jako logický celek; jeho vlivy na životní prostředí či ekonomická efektivita mají být hodnoceny komplexně. 
 • Posuzování variant trasy projektu musí být součástí přípravných studií (např. studie proveditelnosti) a územního plánování.
 • U jednotlivých variant trasy je potřeba důsledně hodnotit také kumulativní a synergické vlivy dalších záměrů. Nelze překračovat míru únosného zatížení území.
 • Veřejnost a všechny dotčené subjekty je potřeba do přípravy záměru zapojit již při vyhledávání vhodných tras.
 • Pro všechny velké investice (nad 0,5 mld. Kč) a všechny rizikové investice je nutné zpracovat nezávislý oponentní posudek zaměřený na technické řešení, trasování, environmentální i sociální vlivy, financování, připravenost investora i smysluplnost celé investice.
 • Programové prohlášení současné vlády počítá se zavedením státní expertízy. V resortu dopravy by se mohla uplatnit mj. právě zde.
 • Vedle toho je potřeba průběžně oponovat projektové dokumentace zpracovávané projektanty.
 • Interním předpisem MD mimo jiné pro zpracování studie proveditelnosti, schvalování záměrů projektů, provádění jejich ekonomického hodnocení a zpracování oponentního posudku a variant záměru je Směrnice V-2/2012. Její ustanovení by měla být dle předchozích bodů doplněna a posílena, dále musí být důsledně naplňována a omezena možnost výjimek.
 • Je potřeba aktualizovat a využívat Metodický pokyn MD z roku 1995 „Hodnocení variant tras PK z technického, dopravního a ekonomického hlediska".
 • Projekt jako celek by měl mít svého projektového manažera, strategii pro komunikaci s veřejností dotčenou variantami výstavby, strategii pro veřejnou soutěž na zhotovitele a strategii organizace výstavby včetně výkupů pozemků (viz také bod 5).
 • Na základě společné strategie pak může být projekt rozdělen na menší úseky či jednotlivé stavby (mosty, tunely apod.) pro stavební řízení, veřejnou soutěž na zhotovitele či technický dozor i pro samotnou stavbu.

 

Doporučení pro právní předpisy: 
 •  Legislativním řešením je úprava a doplnění zákona o EIA:
  • Doplnit povinnosti posuzovat stavbu vždy jako celek (celý nevybudovaný úsek mezi dvěma úseky dokončenými) i v případě, kdy je předmětem povolovacího řízení pouze část nebo etapa projektu.
  • Doplnit povinnost posuzovat varianty trasy projektu včetně variant navržených veřejností.
  • Upřesnit povinnost návaznosti procesů SEA a EIA: Bez předchozího posouzení projektu v rámci SEA na strategie jej nelze posuzovat v EIA.
 • V připravované novele Stavebního zákona je nutné odmítnout oslabení posuzování variant staveb.

 

Hlavní strana Desatera
Předchozí téma Desatera
Následující téma Desatera

Podpořeno

Projekt "Monitorování a prosazování dobré správy v investičních aktivitách Ministerstva dopravy" je podpořen z programu Fond pro NNO. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.