Dopravní federace Naši politici Oživení Frank Bold

8. STŘETY ZÁJMŮ

Každá stavba má mít jasně vymezené, na sobě nezávislé role:

 • Projektant (=autorský dozor)
 • Zhotovitel
 • Správce stavby - projektový manažer + TDI

Častá situace v českém dopravním stavitelství v minulých letech vypadala následovně:

Projektant pro zadavatele (ŘSD) vypracoval málo podrobnou projektovou dokumentaci pro provedení stavby (PDPS). Následně si stejného projektanta najal vítěz soutěže na vypracování podrobnější realizační dokumentace stavby (RDS), podle které byl projekt skutečně realizován. Zadavatel si jej poté najal jako autorský dozor pro kontrolu souladu stavby s ověřenou projektovou dokumentací, a zároveň jako technický dozor (TDI). Stejná firma často dělala ještě diagnostiku změn stavby - tedy kontrolu díla v záruční době, v rámci které vyhodnocovala i odchylky od projektu. (Příklad: Většinu naplňuje Pragoprojekt v případě D3 Tábor - Veselí nad Lužnicí)

Pokud tedy projektant udělal chyby v projektu pro zadávací dokumentaci, následně je v rámci realizační dokumentace opravil. Změny v realizační dokumentaci stavby ale znamenají většinou vícepráce, které zhotovitelská firma zdůvodnila a následně je ta samá firma jako technický dozor schválila.

Hlavním důsledkem takovýchto střetů zájmů je nízká kvalita prací a velké množství víceprací, které výrazně navyšují cenu stavby. Vedle toho nefunguje nezávislá kontrola realizace stavby, stavba je vždy shledána v pořádku, nejsou podávány žádné reklamace.

K řešení problémů se střety zájmů přispěje posílení odbornosti a kapacitního zázemí ŘSD (viz také bod 3).  

 

ProblémyŘešení
 • Projekční firma pracuje pro zadavatele (ŘSD) a následně i pro zhotovitele/dodavatele. Zpracovává projektovou dokumentaci pro provedení stavby (PDPS) i realizační dokumentaci stavby (RDS). 

 • Projektant realizační dokumentace stavby (RDS) nesmí být totožný s projektantem projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) ani s technickým dozorem investora TDI.

 • Toto pravidlo je bez výjimek potřeba zahrnovat do všech zadávacích dokumentací resp. obchodních podmínek pro veřejné soutěže, probíhajících v rámci stavby. Doporučujeme je přímo implementovat i do vnitřních předpisů ŘSD (Směrnice o Aplikaci zákona o veřejných zakázkách) resp. Ministerstva dopravy (např. Směrnice V-2/2012).

 • (Pozn.: Precedenty existují: Poprvé bylo toto pravidlo použito v roce 2012 v zadávací dokumentaci pro modernizaci D1, dále i v roce 2014 v  základních obchodních podmínkách pro stavbu D1-0137.)
 • Zadavatel má mít v průběhu výstavby s projektantem uzavřen smluvní vztah. Projektant má stát po celou dobu stavby na straně investora a pomáhat vypořádat se s případnými změnami projektu, ze zákona vykonávat autorský dozor stavby.

 • Výkon autorského dozoru, který zajišťuje soulad prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací a vyplývá ze Stavebního zákona (§ 152), musí být automaticky zahrnut ve smlouvě s projektantem. Nemá být předmětem další soutěže.

 • Projektant pracující pro zadavatele (investora) je zároveň technickým dozorem investora (TDI) příp. působí i jako kontrola změn stavby.

 • (Příklad: D1 – 137 – firma HBH; D3 - Pragoprojekt.)
 • TDI je vybírán pozdě. Nemůže tak plnit další své funkce jako je například konzultace při přípravě zadávací dokumentace stavby.

 • Projektant pracující pro zadavatele (zpracovávající PDPS) nesmí být totožný s TDI. Toto pravidlo doporučujeme přímo implementovat do vnitřních předpisů ŘSD (Směrnice o Aplikaci zákona o veřejných zakázkách) resp. ministerstva dopravy (např. Směrnice V-2/2012).

 • TDI by měl být vybrán ještě před samotným zadávacím řízením na zhotovitele. Zamezí se tak střetu zájmů v podobě shodného projektanta RDS s TDI. TDI tak bude moci splnit i funkci poradce při přípravě ZD na zhotovitele stavby.

 • Technický dozor investora není nezávislý na zhotoviteli.

 • Kompetence TDI jsou pro konkrétní stavbu omezovány pomocí zvláštních obchodních podmínek (ZOP). (Příklady: D1 – 137, D1 – 21 – omezení v ZOP.)

 • Technickým dozorem investora (TDI) musí být autorizovaný subjekt nezávislý na projektantovi i zhotoviteli.

 • Tato nezávislost je nezbytná především v rámci jedné každé stavby.Vzorem smluvního vztahu s TDI je Bílá kniha FIDIC.

 • Správcem stavby je ustanoven ředitel organizačního útvaru ŘSD (Příkaz GŘ ŘSD z 5/2014). Toto zařazení je naprosto nevhodné. Ředitel útvaru má řadu dalších úkolů, těžko se může funkci věnovat v míře, kterou projekt fakticky vyžaduje. Organizační útvar ŘSD je současně pověřený vystupovat na stavbě jako objednatel, jde tedy o střet zájmů.
 • Správce stavby musí být jakožto projektový manažer stavby odpovědný za kvalitní a efektivní realizaci díla i správnost cenových kalkulací. Musí jít o dostatečně finančně ohodnoceného odborníka, arbitra, který bude také řešit spory mezi zadavatelem a zhotovitelem. Je potřeba zajistit, aby nemohl být snadno odvolán. Jeho kontrolu by mělo provádět nejlépe Ministerstvo dopravy. Zároveň je potřeba správce stavby jako klíčovou osobu pro dohled nad stavbou podrobit zvláštní kontrole, která zajistí jeho nezávislost a nestrannost.

 • V rámci organizační struktury ŘSD by měl být nejlépe zařazen pod Úsek kontroly kvality staveb (ÚKKS).

 • Je potřeba posílit personálně úsek kvality a kontroly ŘSD – ÚKKS a vrátit jej na úroveň přímo podřízenou GŘ. Ředitel ÚKKS pak může správce staveb metodicky řídit a vést.

 

Hlavní strana Desatera
Předchozí téma Desatera
Následující téma Desatera
Téma "Střety zájmů" je také součástí Výzvy ministrovi dopravy

Podpořeno

Projekt "Monitorování a prosazování dobré správy v investičních aktivitách Ministerstva dopravy" je podpořen z programu Fond pro NNO. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.