Dopravní federace Naši politici Oživení Frank Bold

Iniciativa Průhledná doprava navrhuje pravidla pro správce dopravních staveb

Společná tisková zpráva Dopravní federace NNO a Oživení 

Správce stavby nebo také projektový manažer je významná funkce při výstavbě dopravních staveb. Předpokládají ji mezinárodní smluvní vzory FIDIC (1), podle kterých se v ČR staví např. dálniční tahy. V českých podmínkách má však správce stavby poněkud jiné postavení, než právě FIDIC doporučuje. To v praxi přináší řadu otazníků  nad kvalitou řízení výstavby dálnic u nás. Navíc se čeští správci staveb nezřídka dostávají do střetů zájmů, což dokládají i případové studie vybraných dopravních staveb zpracovaných v rámci iniciativy neziskových organizací Průhledná doprava (2).

Iniciativa proto navrhuje několik možností, jak by správce stavby mohl na stavbách nejen dálnic v Česku fungovat (3). ŘSD by podle těchto návrhů mělo vyzkoušet více variant nastavení této funkce, které zaručí kvalitnější řízení stavebních prací než jak je tomu dnes. Následně by podle takto získaných zkušeností i ze  zkušeností samotných zhotovitelů a projektantů mělo vybrat nejlepší variantu fungování správce stavby.

Podle logiky mezinárodních smluvních vzorů FIDIC, které jsou v zahraničí běžně používány, hraje správce stavby v průběhu výstavby zásadní roli. Mimo jiné by měl vystupovat jako nezávislý subjekt, který má předcházet sporům mezi zhotovitelem (dodavatelskou firmou) a objednatelem (státem, resp. ŘSD), případně působit také jako arbitr problémů. Podmínkou je, že vykonavatel funkce je skutečným odborníkem, který nepůsobí na téže stavbě i v dalších rolích a nehrozí tak střet zájmů (4).

Funkci správce stavby by proto měl v ideálním případě vykonávat externí subjekt - firma. Funkce může být spojena s technickým dozorem investora (TDI), jak to i vzory FIDIC předpokládají. Důležité také je, aby byl správce stavby, resp. TDI vybrán natolik včas, aby se mohl spolupodílet na přípravě zadávací dokumentace pro samotnou stavbu. Pokud má být vybrán jako správce stavby resp. TDI kvalitní odborník, nesmí být při výběru uchazeče nejdůležitějším hodnotícím kritériem nabídnutá cena služeb.

Druhá základní varianta je situace, kdy je správce stavby interním zaměstnancem objednatele (ŘSD), což ani zmíněný FIDIC ani návrhy Průhledné dopravy nevylučují. Správce stavby však musí být co nejméně závislý na vedení ŘSD, aby mohl „čelit tlakům“ i ze strany vlastního zaměstnavatele. Nabízí se tak podmínění jeho případného odvolání souhlasem třetího subjektu mimo strukturu ŘSD.

V současnosti je správcem stavby vždy ředitel pobočky krajské správy ŘSD, což vyplývá z vnitřního předpisu ŘSD z roku 2014. ŘSD by však jakožto objednatel mělo vždy klást důraz na to, aby byl správce stavby primárně orientován na práce na jím spravované stavbě a neměl pokud možno žádné další pracovní povinnosti.

Poznámky:

 1)    FIDIC = Mezinárodní federace konzultačních inženýrů (www.fidic.org) - asociace, která vydává vzorové smluvní podmínky užívané v mezinárodní stavební praxi. Od února 2016 platí nový překlad Červené knihy FIDIC. Společně se zvláštními smluvními podmínkami, které změnami upravují pravidla pro české prostředí, tvoří nyní oficiální smluvní podmínky používané Ministerstvem dopravy pro zakázky na dopravní stavby. (http://pruhlednadoprava.cz/slovn%C3%ADk-zkratek)

2)    V rámci iniciativy „Průhledná doprava“ se Dopravní federace NNO ve spolupráci s organizací Oživení zaměřily na sledování kvality a efektivity projektového řízení v oblasti přípravy a realizace investic do dopravní infrastruktury. Druhou sledovanou oblastí pak je vlastnická politika ve státních podnicích v resortu dopravy a proces nominací. Jedním z hlavních výstupů je výzva Průhledná doprava pro ministra Ťoka či 3 případové studie veřejných zakázek vybraných dopravních staveb. Více na:www.pruhlednadoprava.cz/vznik-dopravni-stavby

3)    Text „Alternativy nastavení funkce správce stavby v resortu dopravy – je přílohou této zprávy níže a zároveň dostupný na webu www.pruhlednadoprava.cz/vznik-dopravni-stavby

4)    Text Preventivní opatření pro omezení střetů zájmů v resortu Dopravy navrhuje 3 základní pravidla a jako argumenty uvádí Pravidla Evropské komise či pravidla Evropské banky pro obnovu a rozvoj (www.ebrd.com).  Je dostupný na webu www.pruhlednadoprava.cz

5)    Na střety zájmů projektanta, zhotovitele a technického dozoru stavby, kdy jedna firma působí v rámci jedné stavby ve více rolích včetně i správce stavby resp. TDI, stejně jako na další problémy výstavby dopravních staveb v ČR, upozornily i zmíněné případové studie. Např. studie stavby dálnice D1 – 0137, kde se do střetu zájmů dostala společnost HBH Projekt, či při výstavbě D3  –  úseku mezi Táborem a Veselím nad Lužnicí, kde byla ve střetu zájmů společnost Pragoprojekt. Důsledkem je omezená či žádná skutečná kontrola. Možné další často se opakující důsledky bývají nízká kvalita staveb, velké množství víceprací a zvýšení ceny stavby.

Případové studie jsou dostupné na webu:

 

Podpořeno

Projekt "Monitorování a prosazování dobré správy v investičních aktivitách Ministerstva dopravy" je podpořen z programu Fond pro NNO. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Realizace projektu